ZEF

ZADRUGA ZA ETIČNO FINANCIRANJE

Zadruga za etično financiranje je pravna osoba osnovana s prvenstvenim ciljem stvaranja preduvjeta za osnivanje Ebanke d.d. – prve hrvatske etične razvojne banke. ZEF će biti osnivač i jedini vlaskin/dioničar ebanke. Ebanka je transparentna, demokratska, solidarna organizacija koja svojim članvima osigurava najpovoljnije uvjete financiranja, kontinuiranu savjetodavnu podršku u poslovanju te aktivno smanjivanje rizika povezivanjem u ekonomske cjeline. Ebanka će biti financijska kičma solidarne razvojne ekonomije u Hrvatskoj sačinjene od mreže snažnih lokalnih zajednica, razvojno orijentiranih poduzećai organizacija civilnog društva, koji osiguravaju uvjete za kvalitetan život ljudi kroz procese svtarne ekonomije.

Uloga u Platformi za dobru ekonomiju:

ZEF će primarno raditi na stvaranju ekonomskih modela funkcioniranja sustava solidarne ekonomije, izrađivati tehničku infrastrukturu potrebnu za funkcioniranje platforme, mobilizirati članove zadruge koji mogu djelovati kao podrška aktivnostima platforme (hrana, energija, reuse/ponovna uporaba), koordinirati mrežu pružanja usluga te uvođenje lokalnih metoda obračuna (lokalnih valuta).