RIS

REGIONALNI INDUSTRIJSKI SINDIKAT

Regionalni industrijski sindikat (RIS) ima za cilj djelovanja sklapanje kolektivnih ugovora, poboljšanje općih uvjeta rada članova, zaštitu materijalnih, socijalnih i drugih interesa svojih članova, zaštitu radnih prava, posebno u pogledu plaća, zaštitu na radu, socijalnu i zdravstvenu zaštite, unapređenje radničke participacije na svim razinama te rad na dodatnom osposobljavanju članstva, povjerenika i drugih radničkih predstavnika. 


Uloga u Platformi za dobru ekonomiju:

RIS će djelovati kao pilot-sindikat za plasman proizvoda svojim članovima. Članovi sindikata će sudjelovati u sustavu razmjene zadružnih proizvoda i usluga pri čemu će se, osim neposredne koristi koju to podrazumijeva, imati priliku upoznati s načelima solidarne ekonomije sudjelovanjem u samom procesu, prije svega konzumacijom roba i usluga proizvedenih u skladu s načelima dobre ekonomije.