Ponovna uporaba

Ponovna uporaba (reuse) jedan je od neospornih temelja i primjera dobre ekonomije. Ponovnom uporabom direktno se doprinosi smanjenju emisije stakleničkih plinova produžujem života proizvoda, smanjujem količine otpada koji se odlaže na odlagališta te štednjom sirovina i prirodnih resursa. Ponovna uporaba podrazumijeva inovativnu obnovu i revitalizacija starih materijala i uređaja, kao i produžetak njihove korisnosti – proces bez kojeg bi ove vrijedne sirovine bile klasificirane kao dio glomaznog otpada. Konačno, u ponovnoj uporabi se, kao što pokazuju i domaći uspješni primjeri poput Humane Nove, može vidjeti i prilika za stvaranje društveno odgovornog poduzetništva, poticanje otvaranja lokalnih radnih mjesta i osnažnjivanje obrtničkih zanimanja.

Platforma za dobru ekonomiju će ovoj temi pristupiti na način da će:

  • Raditi na uspostavljanju društvenih poduzeća koja će zapošljavati marginalne društvene skupine u procesima prikupljanja, razvrstavanja, prerade, popravka, reciklaže i, naposljetku, ponovnog korištenja različitih vrsta otpada (plastika, tekstil, stari namještaj, kućanski aparati i sl.)
  • U suradnji s jedinicama lokalne samouprave, razvijati modele socijalne/zadružne trgovine u kojoj bi se građanima teškog imovinskog stanja povoljno prodavali reciklirani i popravljeni proizvodi kao i zdrava hrana.

Koordinator:

ACT GRUPA